Spracovanie zámeru podľa prílohy č. 9 a Správy o hodnotení podľa prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 
 
Spracované dokumenty EIA
Zámer SL Starý Zvolen
Zámer VN na zasnežovanie Nová Hoľa
Zámer kompostáreň Badín